الإثنين , يناير 24 2022
الرئيسية / آراء / Tixenderrisin n Saɛid g udrar n Sidi Ɛabid

Tixenderrisin n Saɛid g udrar n Sidi Ɛabid

أسماء أوطاح :

Mux gha ad ngher ci n isekkilen = كيف علينا أن نقرأ بعض الحروف

ɛ/ Σ = ع

X = خ

C = ش

ḥ = ح

Gh= غ

Q = ق

ṭ = ط

ḍ = ض

ṣ = ص

SSEDQET.

Saɛid d aḥenjir d ameẓyan isseɛda tudart-ins g uḥsi n udrar n Sidi Ɛabid. Zeggwami d- ilul, yufa adrar zdat n tiṭṭawin-ins, ittlagha yas d ad gs iwddar, ad gs issen tudert, ad gs ilmed targazt. Cḥal ma nnan as yemmas d babas, alaghi n udrar n Sidi Ɛabid yujar marra min d as qqarn.

Saɛid d imeddukal ins rhan g udrar, wa iqqaz x arribibut, win issewjad taxcebt, wenni neghni irha ag uweṭṭaf.

Ɛad aqqa ten gi mig llan, umi ttslan i djghara n iwdan ttadsn-d amkan mani llan. Kul twara, djghara nni ittads iten-d msqqm. “Min gha yili manaya?”,  qqarn i wayawya.

Umi ssentent ttbanent-id tḥimriwin n iwdan id igguren, ɛad innan marra idsen:

Ssedqet, ssedqet, ass-a d lḥed!

Azzel, azzel! D aghebbi ass-a!

Netnin ffghen d  zik zi turdin nsn.  Ruxa aɛddis ittgherghur, ingha ten ulaẓ,.

Timgahrin, iḥenjiren, tibrighrin. Ci yarbu iqenwac, ci iksi tiqrabin, ci iksi mika taberkant, ci iksi tibuqarin n waman,…Ccurnt amkan s taḍsa, d izlan, d triwriwin…

Qqerɛn ghrsent iḥenjirn n udrar ad tent ɛawnen: “awi-d a xalti akidm ksigh, awi-d….”

Yuḥḥl Saɛid ma ad ixzer,uryufi yemmas jer n temgharin. Inna as ag ixf ins: waqila traḥ a sidi Lḥaj Yeḥaya…uka isafar s twengint a ussan nni imiẓiḍen n tiwsi a Sidi Lḥaj Yeḥya. Ifkkr-d xmi din ittraḥ dg ussan n tfeswin, abrid zi Sidi Manṣur, kk-d x Tghanimin a Sidi Lḥaj Yeḥya ittmullugh s iwdan: timgharin, irgazen, inemlaken, tinemlakin, d netnin ag ughzdis nsen. Tqeccaren tiyedrin, smunan tifassin n benne ɛman i wen ittucen ad tent iward i llif ins, temcerra ɛn s iẓra nigh ttazlen x ibriden,…Ijjt n tudert ula d tenni.

Acukki n umeddukl ins irra t id a mani d mig illa. Yufa wwḍn ar uxxam, zrmn xalti Ḥeddhuma tewjd gi tewwurt. “aqa tt diha ɛawd”, nnan i wayawya.

Xalti Ḥedhuma tewjd x iḥermucn ḥumaurttadfen ar uxxam, ad naqmen timesrayin.  Xcmini ttlagha-d xsen ad ccen. Maca netnin xsen ad adfn, ad ẓrn min ttegent temgharin, min d-wwint, min qqarent,…Ad sellen i izran, i izehhidn. D tteni d tmihwat nsn.

“ A xalti, ssidf ay akidm sḥḥad!”, qqarn i temgharin mikd d-munen.

“Beddem din! Tenna asen s tghuyyet xalti Ḥedhuma,Urittidf ula d ijj n ubẓiẓ”.

Ksin taqenfit uka kkumcen a tewwurt n uxxam, txarwaḍn dg ucal, ttrajan…Inni nneghni bdan ttirarn ci gi tḥjurt, ci dg usghun, ci ittirar fulɛlɛ.

Issij Saɛid ittwara timgharin bdant dg uswjed. Ssunt ijartar, ḍrqent i iḥuyak, i ihiḍar,… A ijj n uzghesdis ssarsent leqcuɛ: iṭajinen, iseksuten, tiẓwḍiwin, ibanyuten, tighenjayin, …d marra macca i kidsent id-wwint.

Tzerm it id ijjt n temghart, iraḥ ad irwel, tenna as: “bedd, bedd”. Kuren gs idammen, ittghir ad t tewwet. Maca nettat tenna as, s ijj n trata n iyaẓiḍen dg ufus: “Agh ak a tsa inu raḥ a Lɛiyyaci n Lɛabd ad asen d-ighrs i iyaẓiḍen a”.  Iraḥ ittazel ag imeddukal ins, ghrsen asen dewlen a uxxam. Umi wwḍen, tkkelf iten temghar nni ad snekkren timessin berra n uxxam. D manayenni i d-asn itteɛjiben qqaɛ ktar i tarbiḥt n Saɛid. Ruxa aaqa ten mliḥ, waxxaurudifen ar uxxam, axxam iffgh-d ghrsen. Azgen n temgharin iqqim dg uxxam, azgen iffgh d ad issnen berra gi tgharghart n gin Sa ḥid d imeddukal ins. Seksu ittnenna dg uxxam,aksumberra.

Ag uswjed, ag llgha asebḥan ittefgh-d zi tmijjwin nsent: izlan, leghnuj, tiriwriwin,…

Sa ḥid d imeddukal ins ttslan, zehhun akidsent.

Cwit tenḍu-d ijjt n temghrat zg ummas n uxxam, ifassen ccuren s seksu, tettmengha:

“Ṣellant x nnbi a timgharin, zzhdent qa aqa ckent gi lḥurmet n Sidi Σabid, mani tettunt ixf nknt ag zzhu n ddunnit. Aqa ɛad ad temmtent, ad ckent ccen ikeccawn”.

Nbekment temgharin, ci zzgsent ssntent tzehhadent, tṣellant x umazan n rebbi, ci ttemtument,ursferrizent min qqarent.

Umi rrant macca ad tewwa, raḥnt ad ẓurent amrabḍ. Wṣṣant Saɛid d imeddukal ins ad wjden x macca nni ḥumaurtt tnaqamen imudar nigh iceffarn nigh d iḥenjiren imẓyanen. Qqimen ḥeṭṭun, ttqasan, ḥṭtun ttqasan.  Ijjen iqqar: a tewwa tewwa, ijjen iqqqar: lla cek lla ɛadurtewwi mana. Lḥaṣul, amen iqqimen arami ukan ag ddriz n temgharin tettarint-id gi ddruj n umrabḍ.

Marra jemɛen ifassen nsen ghrsen anect n Saɛid,uryuki ag ci, iqqim ittxarwaḍ dg ijjt n teqnuct, ittqasa, arami yuka ag useqqir ircem as akemmar. Imun ag ughenja a tmurt.

Umi d ikkr yufa wi din ittet, ittwara Carghu s ijjt n temṣṣat n uyaẓiḍ, Ḥimmittu s tghenjayt iccat seksu, tekkr gs tmessi, inḍu, iṣar g ummas nsen ittet s ifassn d uqemmum d tit’t’awin. Marra bdan dḥḥken xs.

Katalunya, nuwenbir 2012

 

عن freerif

شاهد أيضاً

Nunja n idurar iyyugjen

 : كريمة أحداد  Iccat unẓar Nunja tsajja Tẓar aman huggand Zeg jenna Tetru Nunja Tamaziɣt …

الولوج إلى أسرار الجمالية والعمق الروحي للتصوير البلاغي -ج2

حكيم السكاكي : -4- الــما بعـد – حــداثــويــون والـبلاغـة: إن المابعد – حداثيون مثل ديريدا،فوكو،غريماس،باطاي، …

الإسلاميون المغاربة ومنهجية التدليس.. ذ. عبد الكريم القلالي نموذجا

محمود بلحاج* : إن القارئ الواعي، والناقد الحصيف، يستطيع من خلال تتبعه للخطاب الإسلامي بوجه …

النّضال الجماهيري المُشترك.. هل نعمل كجماعات أم كأفراد؟

عبد الرحمان النوضة : كيف نعمل في إطار ”نِضال جماهيري مُشترك” (مثل ”حركة 20 فبراير”) …